Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Inwestycja celu publicznego

Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków jest inwestycją celu publicznego, finansowaną ze środków publicznych.

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadania prowadzone na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Jako inwestycje celu publicznego wymieniono w niej m.in.: „budowę i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń".INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error