Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

O inwestycji

Zakres prac obejmuje m.in.: wycinkę i karczowanie pni drzew na terenie przewidzianym pod budowę stacji, demontaż istniejącej hali i budowę stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Wyszków (w tym budowę napowietrznej rozdzielni 400 kV z oszynowaniem rurowym w układzie 3/2W, budowę pola autotransformatora nr 9 rozdzielni 110 kV i budowę stanowiska autotransformatora AT1).

 

Po zakończeniu prac teren budowy zostanie uprzątnięty przez Wykonawcę.

 

Po oddaniu stacji do użytkowania spełnione zostaną surowe normy i przepisy regulujące kwestie oddziaływania infrastruktury na otoczenie.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna