Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Oddziaływanie na środowisko

 

Stacje elektroenergetyczne zaliczane są do elementów infrastruktury oddziałujących na środowisko. Urządzenia, które na nich pracują są źródłem pola elektromagnetycznego oraz hałasu. Dlatego też działanie stacji regulowane jest przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania na otoczenie.

 

Pole elektromagnetyczne

Występowanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem towarzyszącym pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, także tych powszechnie występujących w naszych domach, takich jak np. monitor komputerowy, telefon komórkowy, czy suszarka. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego określany jest poprzez wartości jego dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej.
Ich dopuszczalne wartości w miejscach dostępnych dla ludzi nie mogą zostać przekroczone. Oznacza to zatem, że infrastruktura stacyjna projektowana jest tak, aby te wartości na terenach dostępnych dla ludzi nie były przekroczone.

 

 

 

Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są autotransformatory i służące do ich chłodzenia wentylatory. Poziom hałasu także jest regulowany przepisami. Stacja została zaprojektowana tak, aby nie zostały one nigdzie przekroczone, a w szczególności na znajdujących się w sąsiedztwie stacji terenach zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień. Tymczasem na granicy stacji poziom ten może wynosić 45 dB, zatem im dalej od jej ogrodzenia, tym stacja jest mniej słyszalna.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error