Budowa stacji 400(220)/110 kV
Wyszków

 

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt "Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Projekt „Budowa linii Ostrołęka-Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków oraz rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 20 listopada 2018 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 39,87 mln zł.

Łączna wartość inwestycji: ok. 307,76 mln zł.

Cel:

Celem projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy KSE w północno-wschodniej części Polski, a także poprawa pewności zasilania aglomeracji warszawskiej oraz sieci 110 kV zasilającej planowaną szybką kolej Rail Baltica (relacji Warszawa-Białystok). Realizacja inwestycji ma na celu również stworzenie warunków do zwiększenia możliwości wymiany energii elektrycznej z litewskim systemem elektroenergetycznym przy zapewnieniu bezpiecznej pracy tego połączenia oraz wyprowadzenia mocy z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii.

Efekty:

W ramach projektu budowana jest linia Ostrołęka-Stanisławów oraz stacja Wyszków. Ponadto  niezbędne jest rozbudowanie dwóch stacji Ostrołęka i Stanisławów. Trasa budowanej linii w ramach projektu będzie przebiegać na terenie województwa mazowieckiego. Obie rozbudowywane stacje oraz nowo budowana stacja zlokalizowane są również na terenie województwa mazowieckiego.

 

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error